Anunt

antet

ANUNT HOTARARE RELUARE PROCEDURA

       PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE HALA PRODUCTIE SI AMBALARE SALINA OCNA DEJ SI AMENAJARE ZONA ADIACENTA

 

 

Achizitor:SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA SUCURSALA SALINA OCNA DEJ J12/795/1998 cu sediul in loc.Dej, str.Salinei, nr.6, jud.Cluj, cod 405200.

Cod CPV: 71220000-6; 71323000 Proiect tehnic executie hala productie si ambalare Salina Ocna Dej si amenajare zona adiacenta

Data prevazuta pentru organizarea procedurii: 28.10.2013

Surse de finantare: surse proprii

Criteriu de atribuire a contractului: Cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică

         Legislatia aplicabila: “Regulamentul propriu privind organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie de produse, servicii si lucrari”, aprobat prin Decizia CA nr.15/18.07.2013 si de catre autoritatea tutelara, Ministerul Economiei prin adresa nr.360.168/04.09.2013, inregistrata la SNS cu nr.8073/09.09.2013.

 Comisia de evaluare numita prin Decizia nr.96/15.10.2013 s-a intrunit in data de 28.10.2013 ora 1100 in vederea atribuirii contractului de achizitie avand ca obiect “Proiect tehnic executie hala productie si ambalare Salina Ocna Dej si amenajare zona adiacenta  ”. Pana la data limita de depunere a ofertelor s-a depus si s-au  inregistrat doua oferte. In data de 28.10.2013 la deschiderea plicurilor continand documentele de calificare si selectie s-a constatat lipsa unor documente, prin urmare comisia de evaluare a solicitat firmelor participante sa transmita clarificari pana la data de 31.10.2013 ora 1300. Deoarece in urma verificarii documentelor primite s-a constatat ca doar una dintre firme a transmis toate clarificarile solicitate, iar cealalta firma nu a transmis toate clarificarile solicitate, comisia de evaluare a constatat ca oferta depusa de aceasta este neconforma si respingerea acesteia.

In conformitate cu art.75 din Regulamentul de achizitii aplicabil in cadrul SNS S.A care prevede ca “in situatia in care Achizitorul primeste o singura oferta corespunzatoare va putea decide atribuirea contractului acestui operator economic sau poate decide repetarea procedurii de achizitie” comisia de evaluare hotaraste repetarea procedurii de achizitie.                 

 Semnatura Ja